Du kan fin­de fle­re typer af bil­le­der og video­er  i min blog.

Iscenesatte billeder

Her er et lil­le uddrag fra “stu­di­et” med lidt lys og redi­ge­ring. Fra sko­ven er der et par fra et day-to-night eks­pe­ri­ment. Som er lavet med high-spe­ed-sync, for at få sko­ven til at vir­ke mørk og flas­hen til at lig­ne månen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af mennesker i situationer

Ofte har man brug for at tage bil­le­der af folk i situ­a­tio­ner. Nog­le bil­le­der skal tages live som en slags repor­ta­ge­bil­le­der, mens andre kan man godt for­bed­re vil­kå­re­ne for at få gode bil­le­der, ved at flyt­te lidt rundt på inte­r­i­ør eller opsæt­te støt­te­lys.

Sammenhængende billeder, til vuggestue hjemmeside

Da jeg var kon­su­lent på hjem­mesi­den Vuggestuena.dk, skul­le der hur­tigt tages nog­le bil­le­der til brug for hjem­mesi­den. Det var beslut­tet at der ikke skul­le være en mas­se børn på hjem­mesi­den, da man ikke ønske­de at bru­ge insti­tu­tio­nens børn som rek­la­me­mo­del­ler. Der­for skul­le der tages andre typer af stem­nings­ska­ben­de fotos, der hav­de et gra­fisk sam­men­hæng.


Naturbilleder

Det er ikke man­ge natur­bil­le­der jeg tager, men selv­føl­ge­lig sker det at jeg har kame­ra­et med på tur. Her­un­der er bil­le­der fra en for­år­s­tur til Ebelt­oft. Det kom der dis­se bil­le­der ud af.

Macro-billeder

Her er lidt macro­bil­le­der. Både almin­de­li­ge pro­dukt­bil­le­der og super-makro-bil­le­der. Fæl­les for dis­se bil­le­der er, at de er sta­ck­ed af fle­re bil­le­der med lav dyb­de­skarp­hed. Det kan man gøre i pho­tos­hop og spe­ci­el­le sta­ck­ing-pro­gram­mer.