Jeg kan hjælpe dig med

Gode fotos

Jeg tager mange typer bille­der. Både produkt­bil­le­der til brug i markeds­fø­ring. Portræt­ter der skil­dre de ansatte i din virk­som­hed. Har du brug for at doku­men­tere et event eller en fest, så tager jeg også gode situationsbilleder.

Du kan finde flere typer af bille­der og videoer i min blog.

Iscenesatte billeder

Her er et lille uddrag fra “studiet” med lidt lys og redi­ge­ring. Fra skoven er der et par fra et day-to-night ekspe­ri­ment. Som er lavet med high-speed-sync, for at få skoven til at virke mørk og flas­hen til at ligne månen.

 

 

 

Macro-billeder

Her er lidt macro­bil­le­der. Både almin­de­lige produkt­bil­le­der og super-makro-bille­der. Fælles for disse bille­der er, at de er stacked af flere bille­der med lav dybde­skarp­hed. Det kan man gøre i photos­hop og speci­elle stacking-programmer.

 

Billeder af mennesker i situationer

Ofte har man brug for at tage bille­der af folk i situ­a­tio­ner. Nogle bille­der skal tages live som en slags repor­ta­ge­bil­le­der, mens andre kan man godt forbedre vilkå­rene for at få gode bille­der, ved at flytte lidt rundt på inte­r­iør eller opsætte støttelys.

 

 

Naturbilleder

Det er ikke mange natur­bil­le­der jeg tager, men selv­føl­ge­lig sker det at jeg har kame­raet med på tur. Herun­der er bille­der fra en forår­s­tur til Ebelt­oft. Det kom der disse bille­der ud af.

Det siger folk om mig

“Jeg har i mit arbejde opsøgt rådgiv­ning fra Kåre Buje gennem firmaet Flerefisk.dk omkring opret­telse og drift af en inter­net­ba­se­ret hjem­meside. Jeg har hver gang modta­get en højt kvali­fi­ce­ret hjælp der ud over at finde løsnin­ger på mine proble­mer på samme tid har været opsø­gende og værdi­ska­bende på områ­der jeg ikke selv havde haft fokus på. Rådgiv­nin­gen har alle gange været leve­ret til tiden og til den aftalte pris. På oven­stå­ende baggrund kan jeg varmt anbe­fale Kåre Buje.”

Chri­stian Buck

Projekt­le­der, COWI

“Kåre har, som medar­bej­der, altid loyalt og med stor virke­lyst delta­get aktivt i alle nye tiltag til forbed­ring af under­vis­ning- og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler. Og kærer sig meget om elevers triv­sel og velvære til gavn for bedre indlæ­ring. Han var såle­des en aktiv delta­ger under imple­men­te­rin­gen af KTS Frede­riks­bergs “Bered­skabs­plan for sårbare elever” Han er endvi­dere kendt for at dele ud af sin store viden, med såvel elever som kolle­ger, bl.a. inden for 3D-print teknologi”
Kim Larsen

Inspek­tør for bille­de­me­di­erne, Køben­havns Tekni­ske skole (nu NEXT)

“Kåre har fra 2008–2015, været min kollega på afde­lin­gen i Julius Thom­sens­gade. Kåre kom med en anden baggrund, som gav lidt nytænk­ning til grup­pen. Kåre er ikke bange for en udfor­dring, som da han star­tede skolens 3D værk­sted op fra ingen­ting. Kåre er en skarp fætter, der obser­ve­rer tingene omkring ham. Han er god til at sidde ved siden af og lytte, og hive en ud på en “walk and talk”. Jeg har altid haft stor glæde af Kåres gode og under­fun­dige humor, og hans omsorg, når jeg har haft brug for det. Han har flyt­tet mine græn­ser, og vist mig andre stier end de i forvejen nedt­rå­dte. Jeg vil til enhver tid anbe­fale Kåre som Kollega.”
Lene Bergstrøm

Prak­tik­plads konsu­lent, Next