Jeg kan hjælpe dig med

mine kontaktoplysninger

Jeg har en profes­sions-bachelor i Digi­tal Koncep­t­ud­vik­ling, og jeg kan hjælpe med digi­tal markeds­fø­ring og forret­nings­ud­vik­ling. Gennem grun­dige analy­ser af din forret­ning kan jeg hjælpe med at øge synlig­hed, salg og kundehåndtering.

email: ma*******@ka*******.dk

Linke­dIn: www.linkedin.com/in/kaarebuje/

 

Se mit CV her 

Det siger folk om mig

“Jeg har i mit arbejde opsøgt rådgiv­ning fra Kåre Buje gennem firmaet Flerefisk.dk omkring opret­telse og drift af en inter­net­ba­se­ret hjem­meside. Jeg har hver gang modta­get en højt kvali­fi­ce­ret hjælp der ud over at finde løsnin­ger på mine proble­mer på samme tid har været opsø­gende og værdi­ska­bende på områ­der jeg ikke selv havde haft fokus på. Rådgiv­nin­gen har alle gange været leve­ret til tiden og til den aftalte pris. På oven­stå­ende baggrund kan jeg varmt anbe­fale Kåre Buje.”

Chri­stian Buck

Projekt­le­der, COWI

“Kåre har, som medar­bej­der, altid loyalt og med stor virke­lyst delta­get aktivt i alle nye tiltag til forbed­ring af under­vis­ning- og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler. Og kærer sig meget om elevers triv­sel og velvære til gavn for bedre indlæ­ring. Han var såle­des en aktiv delta­ger under imple­men­te­rin­gen af KTS Frede­riks­bergs “Bered­skabs­plan for sårbare elever” Han er endvi­dere kendt for at dele ud af sin store viden, med såvel elever som kolle­ger, bl.a. inden for 3D-print teknologi”
Kim Larsen

Inspek­tør for bille­de­me­di­erne, Køben­havns Tekni­ske skole (nu NEXT)

“Kåre har fra 2008–2015, været min kollega på afde­lin­gen i Julius Thom­sens­gade. Kåre kom med en anden baggrund, som gav lidt nytænk­ning til grup­pen. Kåre er ikke bange for en udfor­dring, som da han star­tede skolens 3D værk­sted op fra ingen­ting. Kåre er en skarp fætter, der obser­ve­rer tingene omkring ham. Han er god til at sidde ved siden af og lytte, og hive en ud på en “walk and talk”. Jeg har altid haft stor glæde af Kåres gode og under­fun­dige humor, og hans omsorg, når jeg har haft brug for det. Han har flyt­tet mine græn­ser, og vist mig andre stier end de i forvejen nedt­rå­dte. Jeg vil til enhver tid anbe­fale Kåre som Kollega.”
Lene Bergstrøm

Prak­tik­plads konsu­lent, Next