Her kan du læse

Lidt om mig

Jeg er vant til at forny mig selv

At lære nye ting og få nye “skills”

Jeg gennem­førte i Januar 2020 en profes­sions­ba­chelor i Digi­tal Koncep­t­ud­vik­ling. Når man tager en uddan­nelse fornyer man sig selv, både fagligt og mentalt. Man får et nyt perspek­tiv og nye verdens­op­fat­telse, som man kan lægge til sine øvrige erfa­rin­ger.
Jeg har gennem min karri­ere lavet mange faglige spring, og jeg elsker at dykke ned i nye fagom­rå­der og detal­jer, og dygtig­gøre mig. Jeg kan godt lide at mestre de ting, der er svære at lære.

Det er bare fedt at gøre sig umage, og gå i dybden med faglig­hed og strategi. 

Jeg elsker mad

Både at lave det, og at spise det. 

Jeg bruger gerne 2–3 dage på at koge en sovs til jule­an­den. Eller laver en gammel­dags okses­teg om til verdens lækre­ste røde bøffer ved at bruge sous-vide teknik i 72 timer.
Jeg elsker at lave hjem­mela­vede sprøde forårs­rul­ler og jeg synes det er hurtigt lige at røre en majo eller en bear­naise i mit køkken med lidt æg og lidt fedt­stof.
Til nytår mødes jeg med gode venner og så laver vi 9–10 retter.

-Og så bygger jeg og sliber selv mine knive. 

Jeg er vild med udeliv

Bål, telt og duften af frisk frost

Der er en ro over natu­ren, som jeg elsker. Så mine sommer­fe­rier indvol­vere altid et telt. Så tager jeg afsted med fami­lien og hele vores omfat­tende udstyr­s­pakke.
Der er noget fanta­stisk ved at sejle i kano, lave mad på bål, og mærke og dufte natu­ren.
Jeg rejser med et samer­telt, som jeg laver bål i, når vejret er koldt. Om vinte­ren har jeg en bræn­de­ovn jeg kan sætte i. Udeli­vets hånd­gri­be­lig­hed er samti­dig en god kontrast til mit arbejde, der ofte er digi­talt og abstrakt.

- Jeg har rejst flere steder i Sverige end de fleste svenskere.

Jeg dyrker det gode samarbejde

En god process giver oftere gode resultater

Jeg kan godt lide at være en del af et hold. Det kan være mange menne­sker, eller det kan være bare to. Gruppe-proces­serne hvor 2+2=5 er bare fant­si­ske. Der hvor den fælles arbejds­in­dast sætter fokus på ting man ellers ikke havde set, og man derfor når fanta­sti­ske resul­ta­ter.
I mit uddan­nel­ses- og jobliv har jeg arbej­det meget med grup­pe­ar­bejde, team­ar­bejde og har nået store resultater.

Jeg er vild med når teamet arbejde på 3–4 white­bo­ards i et sprud­lende idearbejde. 

Jeg involverer mig

I mit arbejds­liv og privat

Jeg har masser af erfa­rin­ger som tillids­mand, arbejds­mil­jø­re­præ­sen­tant, samt besty­rel­sels­for­mand i ejer­for­e­nin­gen, i vugge­stue, i børne­ha­ven og jeg er også en del af skole­be­sty­rel­sen og foræl­dre­for­e­nin­gen.
Det at invol­vere sig i sit lokal­sam­fund og sin arbejds­plads, giver en stor forstå­else for hvor­dan verden virker. Samti­dig bety­der det noget for mig at forbedre de forhold som er.

En del af det at være i fælles­ska­ber, hand­ler også om at tage ansvar, træffe beslut­nin­ger og forhandle enighed.

-Jeg ople­ver altid stor vilje til samar­bejde i de konstel­la­tio­ner som jeg indvol­ve­rer mig i. 

Det siger folk om mig

“Jeg har i mit arbejde opsøgt rådgiv­ning fra Kåre Buje gennem firmaet Flerefisk.dk omkring opret­telse og drift af en inter­net­ba­se­ret hjem­meside. Jeg har hver gang modta­get en højt kvali­fi­ce­ret hjælp der ud over at finde løsnin­ger på mine proble­mer på samme tid har været opsø­gende og værdi­ska­bende på områ­der jeg ikke selv havde haft fokus på. Rådgiv­nin­gen har alle gange været leve­ret til tiden og til den aftalte pris. På oven­stå­ende baggrund kan jeg varmt anbe­fale Kåre Buje.”

Chri­stian Buck

Projekt­le­der, COWI

“Kåre har, som medar­bej­der, altid loyalt og med stor virke­lyst delta­get aktivt i alle nye tiltag til forbed­ring af under­vis­ning- og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler. Og kærer sig meget om elevers triv­sel og velvære til gavn for bedre indlæ­ring. Han var såle­des en aktiv delta­ger under imple­men­te­rin­gen af KTS Frede­riks­bergs “Bered­skabs­plan for sårbare elever” Han er endvi­dere kendt for at dele ud af sin store viden, med såvel elever som kolle­ger, bl.a. inden for 3D-print teknologi”
Kim Larsen

Inspek­tør for bille­de­me­di­erne, Køben­havns Tekni­ske skole (nu NEXT)

“Kåre har fra 2008–2015, været min kollega på afde­lin­gen i Julius Thom­sens­gade. Kåre kom med en anden baggrund, som gav lidt nytænk­ning til grup­pen. Kåre er ikke bange for en udfor­dring, som da han star­tede skolens 3D værk­sted op fra ingen­ting. Kåre er en skarp fætter, der obser­ve­rer tingene omkring ham. Han er god til at sidde ved siden af og lytte, og hive en ud på en “walk and talk”. Jeg har altid haft stor glæde af Kåres gode og under­fun­dige humor, og hans omsorg, når jeg har haft brug for det. Han har flyt­tet mine græn­ser, og vist mig andre stier end de i forvejen nedt­rå­dte. Jeg vil til enhver tid anbe­fale Kåre som Kollega.”
Lene Bergstrøm

Prak­tik­plads konsu­lent, Next