Digital konceptudvikler

- og pro­jekt­le­der

jeg er ved at uddan­ne mig til digi­tal kon­cep­t­ud­vik­ler ved KEA i Køben­havn. På uddan­nel­sen lærer jeg at udvik­le og udbre­de stra­te­gi­ske digi­ta­le kon­cep­ter

Som stu­de­ren­de på Digi­tal Kon­cep­t­ud­vik­ling lærer jeg at udvik­le og imple­men­te­re digi­ta­le kon­cep­ter og løs­nin­ger for virk­som­he­der med behov inden­for han­del, mar­ke­ting, kom­mu­ni­ka­tion og design.

Uddan­nel­sen består af både obliga­to­ri­ske fag og valg­fag. Under­vis­nin­gen fore­går i et  tæt sam­ar­bej­de med stær­ke virk­som­he­der fra rele­van­te bran­cher, der både gæste­fo­re­læ­ser og stil­ler opga­ver  for de stu­de­ren­de.

Uddan­nel­sen kva­li­fi­ce­rer mig blandt andet til at arbej­de med at udvik­le kom­mu­ni­ka­tions- og design­kon­cep­ter, digi­ta­le løs­nin­ger og stra­te­gi­ske kon­cep­ter til fx rek­la­me- og mar­ke­ting­bu­reau­er med en digi­tal pro­fil, samt med e‑handel‑, web‑, design- og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­er.

Læs mere på KEA.dkSe mit CV

Hvornår?

Start pri­mo August

Hvor?

Inden­for køre­af­stand fra Køben­havn

Hvad koster det?

Der er ingen lønud­gif­ter og det er 37 timer/uge

Hvor længe er det?

Varig­hed 3 mdr

Du kan få mig i praktik

Jeg søger en prak­tik­plads fra august og 3 måne­der frem
I for­bin­del­se med min uddan­nel­se som Digi­tal kon­cep­t­ud­vik­ler, en pro­fes­sions­ba­chel­or ved KEA, søger jeg et prak­tik­for­løb.

Ger­ne inden for  for­ret­ning­ud­vik­ling og ledel­se, – selv­føl­ge­lig inden for det digi­ta­le områ­de.

Prak­tik­for­lø­bet er i faste ram­mer, og star­ter i august og løber over 3 måne­der. Der­ef­ter er der mulig­hed for at for­læn­ge prak­tik­pe­ri­o­den med et bachel­or-for­løb, hvor jeg skri­ver min bachel­or, men det er ikke et krav.
Jeg er åben for udfor­drin­ger, men har tænkt at jeg ger­ne vil  i en virk­som­hed hvor jeg føl­ger arbejds­gan­ge­ne og får anden­hånd­ser­fa­rin­ger såvel som hands-on. Jeg vil rig­tig ger­ne arbej­de med pro­jekt­le­del­se og foret­nings­ud­vik­ling i frem­ti­den.
Du får en prak­ti­kant med stor erfa­ring i 3D og 2D bil­le­der. Video, foto, digi­tal­mar­keds­fø­ring og tal-base­ret annon­ce­ring.  Der­u­d­over kan jeg sæt­te webs­hops og hjem­mesi­der op.
Du får en med­ar­bej­der der tager ansvar og som er møde­sta­bil. Da min alder er lidt høje­re end den gen­nem­snit­te­li­ge stu­de­ren­de, får du en prak­ti­kant, som har man­ge års erfa­ring på arbejds­plad­sen, med kun­der og med afle­ve­rin­ger.

 

 

Digital Markedsføring

E‑commerce som valgfag

Udvikling af Digitale koncepter

Mit portfolio fra Digital konceptudvikling

  • Media cre­a­tion
  • Pro­jekt­le­del­se
  • UI/UX Design
  • Digi­tal mar­keds­fø­ring
  • Ado­be­pak­ken
  • Kre­a­tiv Idé­ud­vik­ling

Jeg sætter struktur på

Jeg arbej­der struk­tu­re­ret og har ofte faste pro­ce­du­rer for hvor­dan opga­ver løses. Det er en for­del når man pro­gram­me­rer og når man arbej­der gra­fisk. Jeg er jævn­ligt den der imple­men­te­rer værk­tø­jer og pro­ce­du­rer, der gør det let­te­re og mere effek­tivt at nå målet. I ejer­for­e­nin­gen hvor jeg er for­mand, har vi via mine struk­tu­rer og værk­stø­jer ned­bragt antal­let af sager som blev tabt, med 80%.

Min erfa­ring er at det er let­te­re at være agill og hand­le­kraf­tig, når man har over­blik over kon­se­kven­ser­ne af de valg man træf­fer. 
Struk­tur er for mig en måde at hand­le, hvor man gør sig klart hvad man ger­ne vil opnå. Hvis man er god til at hjæl­pe sine kun­der til at struk­tu­re­re deres behov, er det let­te­re at fin­de de ret­te løs­nin­ger og der­med at få til­fred­se kun­der, der kan se at de når deres mål.

Jeg er nysgerrig

Jeg er Humoristisk

Jeg er omhyggelig

Jeg designer og bygger

Konceptudvikling

Med en uddan­nel­se som Digi­tal Kon­cep­t­ud­vik­ler har jeg værk­tø­jer­ne til at ska­be soli­de kon­cep­ter der vir­ker, som er vær­di­ska­ben­de, og sæl­ger.
Jeg bræn­der for at ska­be fede kon­cep­ter, der er gen­nemtænk­te til at løse de opga­ver som har ans­por­ret dem.

Projektledelse

Jeg har uddan­net i Prin­ce2-pro­jekt­le­del­se, som et af ver­den aller­stør­ste pro­jekt­le­del­ses­værk­tø­jer. Der­u­d­over har jeg arbej­det med for­skel­li­ge andre meto­der og filo­so­fi­er.
Det gode sam­ar­bej­de, den gen­nemtænk­te plan, og den ope­ra­tio­nel­le tlpas­ning under­vejs. – Det er fedt

Adobepakken

uan­set om du skal have redi­ge­ret fotos, klip­pet video eller sat tekst op, så har jeg under­vist i det i man­ge år. Jeg har en solid viden om de teo­ri­er og tek­nik­ker der lig­ger bag. Jeg arbej­der struk­tur­ret og non­de­structi­ve. Jeg har en hånd­værks­mæs­sig til­gang, hvor meto­den skal være ren­ta­bel og redi­ger­bar.

Formidling

Med en uddan­nel­se i vok­sen­pæ­da­go­gik fra DEL,og med man­ge årser­fa­ring som lærer, er jeg god til at for­mid­le svært til­gæn­ge­lig viden til men­ne­sker i man­ge for­skel­li­ge kon­stel­la­tio­ner og gen­nem man­ge for­skel­li­ge medier.jeg er tål­mo­dig og har en god kun­de­for­stå­el­se. 

 

Danmarks første multimedie udstilling

På Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um skab­te jeg den digi­ta­le del af udstil­lin­gen. Her var ca 20 skær­me med for­skel­ligt digi­talt og inter­ak­tivt mate­ri­a­le. Udstil­lin­gen blev pro­gram­me­ret i macro­me­dia Director, som var det helt sto­re den­gang.

Udstil­lin­gen hav­de inter­ak­tivt ind­hold, 3D model­ler der viste de histo­ri­ske ver­dens­mo­del­ler,  ani­ma­tions­vi­deo­er. Der var skær­me der ændre­de bil­le­de når man dre­je­de dem.

Udstil­lin­gen kør­te fra 2001–2017

< Tryk på pile­ne i sider­ne for at se mere om mig >

 

Underviser

Mul­ti­me­die, 3D-ani­ma­tion og video-pro­duk­tion, på sko­len for foto/videoproduktion, der den­gang lå i Kastrup. Der var jeg 8 år. Jeg var med til at udvik­le grund­for­lø­bet. Der­u­d­over var jeg til­lads­mand og sik­ker­heds­re­præ­sen­tant. Jeg var med i et lands­dæk­ken­de udvalg der udvik­le­de elev­plan.

På sko­len for Medi­e­gra­fi­ker og gra­fisk tek­nik­ke­re, under­vi­ste jeg i Pho­tos­hop, Inde­sign, Pre­mi­e­re. Jeg opfandt en Efter­sid­nings­lo­ge, hvor ele­ver blev efter sko­le for at ska­be tvær­fag­li­ge pro­jek­ter, med hin­an­den. Jeg sam­ar­bej­de­de med den japan­ske ambas­sa­de gen­nem man­ge år, om at ska­be pla­ka­ten til Copen­ha­gen Saku­ra Festi­val. Til sidst under­vi­ste jeg i 3D-print, inden sko­len blev beskå­ret og hele min afde­ling blev afske­di­get. Jeg var på gra­fisk sko­le fra 2008 til 2015

Siden har jeg været vikar på lyng­by pro­duk­tions­ko­le i foto, video og gra­fisk tek­ni­ker­værk­ste­det.

 

Arbejde i bestyrelser

Jeg ind­vol­ve­rer mig; som til­lads­mand, som arbejds­mil­jø­re­præ­sen­tant og som besty­rel­ses­med­lem. 

Jeg har efter­hån­den været besty­rel­ses­for­mand for en del besty­rel­ser. jeg kan godt lide at være med der hvor beslut­nin­ger­ne bli­ver truf­fet. Der hvor stra­te­gi­er­ne bli­ver lagt, der hvor pro­ble­mer­ne bli­ver løst og der hvor jeg føler at jeg gør en for­skel. 
Mine man­ge år i besty­rel­ser har givet mig en ræk­ke sam­ar­bejds­kom­pe­ten­cer på tværs af fag­græn­ser og hold­nin­ger. Jeg har des­u­den en del værk­tø­jer til at sty­re møder og pro­jek­ter. 

års erfaring med medieproduktion

års erfaring som professionel underviser i billedmedier

års erfaring med hjemmesideproduktion

Erfaring

Kon­cep­t­ud­vik­ling

Foret­nings­ud­vik­ling

Gra­fisk udvik­ling

For­mid­ling

Udvik­ling af inter­ak­tiv udstil­ling

Udvik­ling af lærings­for­løb

Webs­hops

Pro­fes­sio­nel foto og video

Uddannelse

Digi­tal Kon­cep­t­ud­vik­ling

Digi­tal mar­keds­fø­ring /

Prin­ce 2

Vok­sen pæda­go­gi­kum

Medie­ko­or­di­na­tor

Jeg tilbyder

Et nys­ge­rig sind

Posi­tiv og ener­gisk til­gang

Ansvars­fuld og tro­vær­dig

Kre­a­tiv tæn­ken­de

Bred erfa­ring

Struk­tu­re­ret og omhyg­ge­lig

Fag­lig stolt­hed

Det siger folk om mig

“Jeg har i mit arbej­de opsøgt råd­giv­ning fra Kåre Buje gen­nem fir­ma­et Flerefisk.dk omkring opret­tel­se og drift af en inter­net­ba­se­ret hjem­mesi­de. Jeg har hver gang mod­ta­get en højt kva­li­fi­ce­ret hjælp der ud over at fin­de løs­nin­ger på mine pro­ble­mer på sam­me tid har været opsø­gen­de og vær­di­ska­ben­de på områ­der jeg ikke selv hav­de haft fokus på. Råd­giv­nin­gen har alle gan­ge været leve­ret til tiden og til den aftal­te pris. På oven­stå­en­de bag­grund kan jeg varmt anbe­fa­le Kåre Buje og Flerefisk.dk.” Chri­sti­an Buck

Pro­jekt­le­der, COWI

“Kåre har, som med­ar­bej­der, altid loy­alt og med stor vir­ke­lyst del­ta­get aktivt i alle nye til­tag til for­bed­ring af under­vis­ning- og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler. Og kærer sig meget om ele­vers triv­sel og vel­væ­re til gavn for bed­re ind­læ­ring. Han var såle­des en aktiv del­ta­ger under imple­men­te­rin­gen af KTS Fre­de­riks­bergs “Bered­skabs­plan for sår­ba­re ele­ver” Han er end­vi­de­re kendt for at dele ud af sin sto­re viden, med såvel ele­ver som kol­le­ger, bl.a. inden for 3D-print tek­no­lo­gi” Kim Lar­sen

Inspek­tør for bil­le­de­me­di­er­ne, Køben­havns Tek­ni­ske sko­le (nu NEXT)

“Kåre har fra 2008–2015, været min kol­le­ga på afde­lin­gen i Juli­us Thom­sens­ga­de. Kåre kom med en anden bag­grund, som gav lidt nytænk­ning til grup­pen. Kåre er ikke ban­ge for en udfor­dring, som da han star­te­de sko­lens 3D værk­sted op fra ingen­ting. Kåre er en skarp fæt­ter, der obser­ve­rer tin­ge­ne omkring ham. Han er god til at sid­de ved siden af og lyt­te, og hive en ud på en “walk and talk”. Jeg har altid haft stor glæ­de af Kåres gode og under­fun­di­ge humor, og hans omsorg, når jeg har haft brug for det. Han har flyt­tet mine græn­ser, og vist mig andre sti­er end de i for­vej­en ned­t­rå­d­te. Jeg vil til enhver tid anbe­fa­le Kåre som Kol­le­ga.” Lene Bergstrøm

Prak­tik­plads kon­su­lent, Next