David Johan­sen fra Løgis­mo­se, og af nogen kendt fra Master­Chef, viser på den­ne video, hvor­dan man let­test åbner en Østers. Jeg har lavet video­en til Løgis­mo­se i for­bin­del­se med en face­book-kampag­ne. Video­en er for­søgs­mæs­sigt lavet ekstra “hånd­holdt”, for at få et min­dre pole­ret udtryk. Nogen synes om udtryk­ket, andre synes det vir­ker distra­he­ren­de. Min vur­de­ring af det, er at Løgis­mo­se ikke helt er klar til det. Efter­føl­gen­de video­er bli­ver lavet på sta­tiv eller med en rolig hånd.

Video­en er lavet i natur­lig lys og med to kame­ra­er. Den føl­ger en fast­sat ska­be­lon for at hol­de en struk­tur i video­er­ne. 

Målet for video­en er face­book-opslag og annon­cer. Der er lavet under­tek­ster til for at imø­de­kom­me folk der ser video­er­ne uden lyd. En lil­le bene­fit kan være bed­re SEO-resul­ta­ter, gen­nem under­tek­ster­ne, selv­om det sta­dig er uklart hvor meget goog­le og face­book kig­ger i de løse SRT-filer