Neden­for kan du se en vide­opro­duk­tion fra en kon­cert, jeg har opta­get i Husum Kir­ke. Man­den, der spil­ler, er den meget dyg­ti­ge Allan Sjølin, som her spil­ler meget flot­te styk­ker på sin gui­tar. Der er tale om en fler­ka­me­ras video-pro­duk­tion, som jeg opta­get og så efter­føl­gen­de har redi­ge­ret i Pre­mi­e­re pro. Først var der ikke til­tænkt lys, men da lyset skul­le dæm­pes meget i kir­ken, for at give kon­cert­del­ta­ger­ne en god ople­vel­se, så var det nød­ven­digt at hen­te lys. 6 Små dedo-lam­per var hvad jeg hav­de, og det er ikke meget i et kir­ke­rum med sto­re afstan­de.
Her er den før­ste del af kon­cer­ten for­delt på 6 små video­er.
I den­ne vide­opro­duk­tion er der gjort meget ud af den gode lyd, så find hoved­te­le­fo­ner­ne frem.

 Du kan se fle­re video­er her

Indledning

Gaster sand, inspireret af de kanariske øer

3 Stykker efter hinanden og springer 300år

Fernando Sor

 

Så skal den dybeste streng stemmes anderledes

Den glade Polka:
“Rosita”