Jeg kan hjælpe dig med

Video Produktion

Jeg har stor erfa­ring med video produk­tion i profes­sio­nel brug. Jeg kan sætte lys, så bille­derne bliver flotte. Jeg kan også opsætte lydud­styr så lyden bliver rigtig god. — Og ende­ligt kan jeg redi­gere videoer, både fra en-kamera og fler­ka­me­ras optagelser. 

Neden­for kan du se en vide­opro­duk­tion fra en koncert, jeg har opta­get i Husum Kirke. Manden, der spil­ler, er den meget dygtige Allan Sjølin, som her spil­ler meget flotte styk­ker på sin guitar. Der er tale om en fler­ka­me­ras video-produk­tion, som jeg opta­get og så efter­føl­gende har redi­ge­ret i Premi­ere pro. Først var der ikke tiltænkt lys, men da lyset skulle dæmpes meget i kirken, for at give koncert­del­ta­gerne en god ople­velse, så var det nødven­digt at hente lys. 6 Små dedo-lamper var hvad jeg havde, og det er ikke meget i et kirke­rum med store afstande.
Her er den første del af koncer­ten fordelt på 6 små videoer.
I denne vide­opro­duk­tion er der gjort meget ud af den gode lyd, så find hoved­te­le­fo­nerne frem.

Du kan se flere videoer her

Indledning

Gaster sand, inspireret af de kanariske øer

3 Stykker efter hinanden og springer 300år

Fernando Sor

 

Så skal den dybeste streng stemmes anderledes

Den glade Polka:
“Rosita”

Det siger folk om mig

“Jeg har i mit arbejde opsøgt rådgiv­ning fra Kåre Buje gennem firmaet Flerefisk.dk omkring opret­telse og drift af en inter­net­ba­se­ret hjem­meside. Jeg har hver gang modta­get en højt kvali­fi­ce­ret hjælp der ud over at finde løsnin­ger på mine proble­mer på samme tid har været opsø­gende og værdi­ska­bende på områ­der jeg ikke selv havde haft fokus på. Rådgiv­nin­gen har alle gange været leve­ret til tiden og til den aftalte pris. På oven­stå­ende baggrund kan jeg varmt anbe­fale Kåre Buje.”

Chri­stian Buck

Projekt­le­der, COWI

“Kåre har, som medar­bej­der, altid loyalt og med stor virke­lyst delta­get aktivt i alle nye tiltag til forbed­ring af under­vis­ning- og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler. Og kærer sig meget om elevers triv­sel og velvære til gavn for bedre indlæ­ring. Han var såle­des en aktiv delta­ger under imple­men­te­rin­gen af KTS Frede­riks­bergs “Bered­skabs­plan for sårbare elever” Han er endvi­dere kendt for at dele ud af sin store viden, med såvel elever som kolle­ger, bl.a. inden for 3D-print teknologi”
Kim Larsen

Inspek­tør for bille­de­me­di­erne, Køben­havns Tekni­ske skole (nu NEXT)

“Kåre har fra 2008–2015, været min kollega på afde­lin­gen i Julius Thom­sens­gade. Kåre kom med en anden baggrund, som gav lidt nytænk­ning til grup­pen. Kåre er ikke bange for en udfor­dring, som da han star­tede skolens 3D værk­sted op fra ingen­ting. Kåre er en skarp fætter, der obser­ve­rer tingene omkring ham. Han er god til at sidde ved siden af og lytte, og hive en ud på en “walk and talk”. Jeg har altid haft stor glæde af Kåres gode og under­fun­dige humor, og hans omsorg, når jeg har haft brug for det. Han har flyt­tet mine græn­ser, og vist mig andre stier end de i forvejen nedt­rå­dte. Jeg vil til enhver tid anbe­fale Kåre som Kollega.”
Lene Bergstrøm

Prak­tik­plads konsu­lent, Next