Jeg kan hjælpe dig med

Digital Marketing

Jeg har en profes­sions-bachelor i Digi­tal Koncep­t­ud­vik­ling, og jeg kan hjælpe med digi­tal markeds­fø­ring og forret­nings­ud­vik­ling. Gennem grun­dige analy­ser af din forret­ning kan jeg hjælpe med at øge synlig­hed, salg og kundehåndtering.

Jeg kan hjælpe dig med at øge din forretning

Jeg sætter struktur på

Jeg arbej­der struk­tu­re­ret og har ofte faste proce­du­rer for hvor­dan opga­ver løses.  Jeg er jævn­ligt den der imple­men­te­rer værk­tø­jer og proce­du­rer, der gør det lettere og mere effek­tivt at nå målet. 

Min erfa­ring er at det er lettere at være agill og hand­le­kraf­tig, når man har over­blik over konse­kven­serne af de valg man træf­fer. 
Struk­tur er for mig en måde at handle, hvor man gør sig klart hvad man gerne vil opnå. Hvis man er god til at hjælpe sine kunder til at struk­tu­rere deres behov, er det lettere at finde de rette løsnin­ger og dermed at få tilfredse kunder, der kan se at de når deres mål.

Jeg er nysgerrig

Jeg er Humoristisk

Jeg er omhyggelig

Jeg designer og bygger

This contact has been encoded by Anti-Spam by CleanTalk. Click to decode. To finish the decoding make sure that JavaScript is enabled in your browser.

Vil du gerne have at jeg fortæller konkret om hvordan en markedsføringsplan kan se ud, når jeg har lavet den?

Jeg har en komplet case med analy­ser og planer

Har du brug for sparring omkring konkrete markedsførings-tiltag som du overvejer?

Jeg giver gerne og giver en konkret og kompe­tent sparring

Har du et job eller en opgave, som du mener jeg vil være egnet til at løse?

Jeg møder gerne til en jobsamtale

Situationsanalyse og Strategiudvikling

Hvis man skal arbejde seri­øst med markeds­fø­ring, så skal an have lagt en plan. Nogle planer er store og omfat­tende, mens andre planer er små og enkle.

læs mere

Det er altid en god ide at lave en samlet markedføringsplan
Jeg kan hjælpe dig med at lave en solid marketingstrategi, gennem 6 punkter.

 

1. Situationsanalyse

Hvor­dan ser din forret­nings­mo­del ud. Kan vi kort­lægge dit marke­ting-mix og dermed se oplagte mulig­he­der til at øge forret­nin­gen, og hvor­dan er du tilstede hos kunderne.

Hvor er din forret­ning konku­ren­ce­mæs­sigt place­ret?
Hvilke svag­he­der, mulig­he­der, styr­ker og trul­ser er rele­vante for din forretning?

2. Objectives

Udfra situ­a­tions­a­na­ly­sen vælges de rele­vante mål, som der skal arbej­des med i markedsføringsstrategien.

3. Strategi

Det er i stra­te­gien at de over­ord­nede mål konkre­ti­se­res i tanker omkring hvor­dan du når disse mål på bedste og mest renta­bel måde.

4. Tactic

Det er i den takti­ske del af markeds­fø­rings­pla­nen at du vælger de “værk­tø­jer”,  der skal effek­tu­rere den stra­tegi der er udarbejdet.

5. Action

Action er den del af planen som er helt lavprak­tisk. Hvem gør hvad, og hvor­når. En udfør­lig content­plan. Hvor­dan genbru­ger man eksi­ste­rende mate­ri­ale til content. Planer for annon­ce­ring osv.

6. Controle

Hvor­dan sikre du at du når de mål du har opsat. Hvor­dan måler du på den indsats der bliver gjort og hvor­dan sikre du at det hele tiden er god foretning?

Kend dine kunder og lav brugertest

Hvor­når har du sidst lavet en bruger­test på din hjem­meside eller andre steder i din forret­ning?
Laver du interview?

Læs mere

Jeg har erfa­rin­ger i at lave bruger­test af diverse bruger­fla­der på hjem­mesi­der og kan opsætte forskel­lige tesstmiljøer.

Jeg erfa­ring i forskel­lige meto­e­der til at lave kunde-under­sø­gel­ser og bruger interviews. 

Har du styr på dit marketing-mix?

Hvor befin­der du dig? På Product, Price, Place­ment, Promo­tion? Og hvor er du even­tu­elt med Process, People, Physi­cal evidence. 

Læs mere

Indrømmet… Marketingfolk taler meget engelsk, hvor de burde tale dansk. Men de 7P’er er en rigtig god model til at få kigget din virksomhed igennem. Samt at løbende evaluere på virksomheden og de produkter man tilbyder.

 

Product:

Hvil­ket produkt er det du tilby­der. Hvor­dan ser det ud, i forhold til konkurenterne.

Price:

Hvor­dan er din pris­stra­tegi? Har du en intro­du­ce­rende pris, eller er det liebha­ver.
Har du en pris­mo­del, hvor kunderne har diffe­ren­ti­e­ret pris, alt efter hvor meget de forplig­ter sig.

Placement:

Hvor kan man møde din foret­ning. Hvor­dan præsen­tere du dig for kunderne.

Promotion:

Hvilke rekla­mer, annon­cer og andet gør du brug af når du skal fremme kend­ska­bet til og salg af dine produkter.

For flere og flere virk­som­he­der er det rele­vant at se på

Process:

Hvor­dan hand­ler man I din virksomhed.

People:

Hvor­dan møder man dine medar­bej­dere. Hvor hurtigt svarer du på tele­fon­hen­ven­del­ser og mails osv. Hvor­dan er din retur-poli­tik og hvor gnids­nings­frit er det for kunderne.

Physical evidence:

I nogle servi­ce­virk­som­he­der kan det være vanske­ligt at se præcis hvad produk­terne er. Her kan der være andre bevi­ser du kan vise kunderne som vidner om et godt produkt.

w

Har du styr på din kunderejse?

Hvor­når har du sidst sat dig ned og kort­lagt dine kunders rejse, fra de bliver opmærk­somme på deres behov, til de køber dit produkt? 

Læs mere

Kunderejsen:

Det er utro­ligt vigtigt at kort­lægge kunde­rej­sen, og samti­dig tænke i hvilke påvirk­nin­ger du kan lave under­vejs for at hjælpe købsprocessen.

Nogle fore­træk­ker model­len med købstrak­ten, andre svær­ger til OMDs 8tals model. Andre igen arbej­der med blandinger.

Det vigti­ge­ste er at du ofte sætter dig og får kort­lagt kunde­rej­sen og kigget på om der kan opti­me­res på den.

Konverterings-optimering

Conver­sion, er ofte brugt om salg. Det kan godt bruges om andre ting, men ofte er det et salg. Mikro­kon­ver­te­rin­ger bliver såle­des brugt om kunders adfær der fører til salg. 

Læs mere

Når vi får kunder ind i butik­ken skal så mange af dem konver­te­rer til et salg. Den procent­del der konver­tere til et salg, kalder vi conver­sion-rate. Det gælder om at have så høj en conver­sion-rate, som muligt. 

Konver­te­rin­ger kan ud over salg, også være tilmel­din­ger til et event, eller et webi­nar. Og en konver­te­rin behø­ver ikke at betyde at kunderne/​besøgende/​brugere har penge op ad lommen. Konver­te­ring dækker derfor bredt, over kunde­ad­færd som vi har målsat. 

Det er vigtigt at måle sin conver­stion-rate, lige som det er vigtigt at måle på hvil­ken adfærd der oftes fører til en konver­te­ring. Ikke mindst er det vigtigt at måle hvor­fra de kunder kommer der har henholds­vis højest og lavest conver­stion-rate, f.eks. når man evalu­ere på sine annonceringer. 

Website udvikling

Jeg har prak­tisk erfa­ring i at skabe hjem­mesi­der og webs­hops til forskel­lige virk­som­he­der. 
Hold fokus på kunderne/​brugerne. Over­vej hvor­dan og hvor­når de tilgår din hjemmeside. 

Læs mere

At produ­cere en hjem­meside hand­ler både om prak­ti­ske kund­ska­ber, og at beher­ske den tekno­logi der skal til for rent prak­tisk at bygge hjem­mesi­den, så den passer til det behov som den skal opfylde. 

Men det hand­ler også om at forstå hvil­ket medie en hjem­meside er, hvor­dan man bedst taler til kunderne og hvad kunder­nes sigte med besø­get er. 
Alt for mange taler om teknik og tekno­logi, og det er også vigtigt, men ofte har en hjem­meside det formål at det skal hjælpe til i en kunde­rejse, og det er ret vigtigt. 

Søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring er rigtig vigtig, og noget er svært og teknisk, mens andet er rigtig let, når man lige ved hvor­dan man skal tænke det. 

Deru­d­over er det vigtigt at man kan se bruger­nes adfær på hjem­mesi­den, og måle på hvor­dan denne perfor­mere,  i forhold til den opstil­lede marke­ting strategi. 

E‑commerce og Cro

med studi­e­ret­ning i E‑commerce fra mit studie har jeg stor viden, som jeg bruger når jeg er konsu­lent for web-butikker. 

Læs mere

Jeg har bygget flere webs­hops for kunder. 

Deru­d­over har jeg E‑commerce som linje­fag fra min uddan­nelse som Digi­tal Konceptudvikling. 

Det er alt for omfat­tende at komme indd på alle elemen­ter af en god webs­hop, men helt grund­læg­gende gælder det: “jo lettere det er at handle i din butik, des større er poten­ti­a­let for succes”. 

Deru­d­over gælder det om at: 

1) Få flere kunder.

2) Øge kunder­nes “cart-size” (få dem til at købe mere). 

3) Få kunderne til at handle oftere. 

4) mini­mere hånd­te­ring­sti­den for den enkelte vare, herun­der også retur-hånd­te­ring og kundekontakt.

 

Email Marketing

Emails er slet ikke dødt. Faktisk kan email-marke­ting utor­lig meget mere for din forret­ning end du tror.
Email-marke­ting er et stærkt værk­tøj, både i BtB og BtC. 

Læs mere

Email marke­ting er rele­vant for BtC og BtB virk­som­he­der, samt non kommerci­elle virksomheder.

Email marke­ting, er direkte adgang ind i dine kunders mail­box. Hvis du kan skrive tekster, der inter­es­sere dine kunder, så har du mulig­hed for at påvirke dine kunder.

Du kan:

  • Gøre nye kunder købsparate
  • komme i dialog med igang­væ­rende kunder
  • akti­vere tidli­gere kunder
  • Flytte kunder fra en produkt­type til en anden

Mange tror de skal sidde og skrive en email hver uge og sende den ud til kunderne. Det er jo det man gør i et tradi­tio­nelt nyheds­brev. Men det er slet ikke det man gør når man sætter en god email-marke­ting op.

Svaret er Email-auto­ma­tion, som er en række email, som skri­ves og sættes op i en plan­lagt række­følge, og som alle der skri­ver sig op til email får i samme række­følge med samme interval.

Opret­ter man email auto­ma­tion korrekt, kan man segmen­tere, og diffe­ren­ti­ere indsat­sen mod sine kunder afhæn­gig af deres adfærd.

Inden­for webs­hops, eller webs­hop-lignende virk­som­he­der er mulig­he­derne endnu større for både at indhente data på dine kunder, og for at øge din convertion-rate.

Typi­ske program­mer til Email auto­ma­tion er:
Mail­chimp, auto­pi­lot, hubspot

DANMARKS FØRSTE MULTIMEDIE-UDSTILLING

På Tycho Brahe Plane­ta­rium skabte jeg den digi­tale del af udstil­lin­gen. Her var ca 20 skærme med forskel­ligt digi­talt og inter­ak­tivt mate­ri­ale. Udstil­lin­gen blev program­me­ret i macro­me­dia Director, som var det helt store dengang.

Udstil­lin­gen havde inter­ak­tivt indhold, 3D model­ler der viste de histo­ri­ske verdens­mo­del­ler,  anima­tions­vi­deoer. Der var skærme der ændrede billede når man drejede dem.

Udstil­lin­gen kørte fra 2001–2017

Gode Foto og video-produktion

Som under­vi­ser i billed­me­dier har jeg fuld styr på at foto og vide­opro­duk­tion og kan sikre høj kvali­tet og profes­sio­nel redigering. 

Læs mere

Som faglæ­rer i foto og vide­opro­duk­tion, har jeg stor erfa­ring med gode fotos, i profes­sio­nel sammenhæng. 

Det hand­ler om at kunne sætte lys, redi­gere sine opta­gel­ser og sørge for at få god lyd. 

Hveren­ten det drejer sig om studi­e­op­ta­gel­ser, situ­a­tions­op­ta­gel­ser eller produkt­foto hvor man skal sikre at de rette farver kommer ud til kunden. 

Jeg har styr på Adobes photos­hop, premi­ere og after­ef­fects. Lige som de fleste andre program­mer i pakken, som jeg også har under­vist i. 

i

Tryksager og grafisk produktion

Trykte produk­ter har stadig en stor værdi i forskel­lige salgs­si­tu­a­tio­ner. Jeg har stor erfa­ring med grafisk produktion. 

Læs Mere

Hveren­ten der brug for folder­ma­te­ri­ale, eller opsæt­ning af rappor­ter, eller samta­le­pa­pir til sælgerne, så har jeg stor erfa­ring inden­for layout og grafisk produk­tion og kan sikre at produk­terne har en høj kvalitet. 

Udvikling af digitale koncepter 

Med en profes­sions bachelor i digi­tal koncep­t­ud­vik­ling har jeg værk­tøjskas­sen i orden, når det gælder om at udvikle, preto­type og teste på koncepter. 

Læs mere

PÅ mit studie har jeg lært hvor­dan man udvik­ler digi­tale koncep­ter, ved syste­ma­tisk gennem­gang af  fore­stå­ende problematikker. 

Ved at lave grun­dige forun­der­sø­gel­ser, kan jeg skabe grund­la­get for løsnin­ger der får succes.

Ved at lave bruger-/kun­de­un­der­sø­gel­ser, som er gere­bet viden­ska­be­ligt til  værks, kan undgå “synes­nin­ger” og gætterier.

Desu­den er det vigtigt at have øje for om de løsnin­ger og koncep­ter der skabes, nu også er god forret­ning. Samt at det er lønsomt inden for en over­sku­e­lig tidshorisont. 

Jeg har gode projekt­le­der­kom­pe­ten­cer, samt viden til at markeds­fø­rer de valgte løsninger/​koncepter. 

Annoncestrategi der virker

Det hand­ler om at vælge de rigtige plat­forme til de rigtige opga­ver, når man skal annon­cere for sit firma. Jeg kan hjælpe dig med at lave en korrekt stra­tegi, med flere annon­ce­punk­ter med hver deres mål. 

Læs mere

Når det gælder annon­ce­ring, så er det vigtigt at man opnår sine mål billigst muligt. 

Der er mange mulig­he­der for annon­ce­ring: retar­ge­ting, remar­ke­ting, search annon­ce­ring, dils­pay-annon­cer, face­book eller messen­ger-annon­cer og mange flere. 
Alt efter hvil­ken stra­tegi og hvilke mål du har er det vigtigt at vælge de rigtige meto­der til at nå dine kunder. 

Mulig­he­derne for at måle meget direkte på effek­ten af dine digi­tale annon­ce­rin­ger, gør at der under­vejs kan holdes kontrol med at pengene bliver givet rigtigt ud. 

Jeg giver kyndig spar­ring i opsæt­ning af annoncer.Både på stra­te­gisk og opera­tio­nelt niveau. Såle­des kan vi sikre dig at du får valuta for dine annoncekroner. 

års erfaring med medieproduktion

års erfaring som professionel underviser i billedmedier 

års erfaring med hjemmesideproduktion

Erfaring

Koncep­t­ud­vik­ling

Foret­nings­ud­vik­ling

Grafisk udvik­ling

Formid­ling

Udvik­ling af inter­ak­tiv udstilling

Udvik­ling af læringsforløb

Webs­hops

Profes­sio­nel foto og video

Uddannelse

Digi­tal Konceptudvikling

Digi­tal markedsføring

Prince 2

Voksen-pæda­go­gi­kum

Medie­ko­or­di­na­tor

Jeg tilbyder

Et nysge­rig sind

Posi­tiv og ener­gisk tilgang

Ansvars­fuld og troværdig

Krea­tiv tænkende

Bred erfa­ring

Struk­tu­re­ret og omhyggelig

Faglig stolt­hed

Det siger folk om mig

“Jeg har i mit arbejde opsøgt rådgiv­ning fra Kåre Buje gennem firmaet Flerefisk.dk omkring opret­telse og drift af en inter­net­ba­se­ret hjem­meside. Jeg har hver gang modta­get en højt kvali­fi­ce­ret hjælp der ud over at finde løsnin­ger på mine proble­mer på samme tid har været opsø­gende og værdi­ska­bende på områ­der jeg ikke selv havde haft fokus på. Rådgiv­nin­gen har alle gange været leve­ret til tiden og til den aftalte pris. På oven­stå­ende baggrund kan jeg varmt anbe­fale Kåre Buje.”

Chri­stian Buck

Projekt­le­der, COWI

“Kåre har, som medar­bej­der, altid loyalt og med stor virke­lyst delta­get aktivt i alle nye tiltag til forbed­ring af under­vis­ning- og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler. Og kærer sig meget om elevers triv­sel og velvære til gavn for bedre indlæ­ring. Han var såle­des en aktiv delta­ger under imple­men­te­rin­gen af KTS Frede­riks­bergs “Bered­skabs­plan for sårbare elever” Han er endvi­dere kendt for at dele ud af sin store viden, med såvel elever som kolle­ger, bl.a. inden for 3D-print teknologi”
Kim Larsen

Inspek­tør for bille­de­me­di­erne, Køben­havns Tekni­ske skole (nu NEXT)

“Kåre har fra 2008–2015, været min kollega på afde­lin­gen i Julius Thom­sens­gade. Kåre kom med en anden baggrund, som gav lidt nytænk­ning til grup­pen. Kåre er ikke bange for en udfor­dring, som da han star­tede skolens 3D værk­sted op fra ingen­ting. Kåre er en skarp fætter, der obser­ve­rer tingene omkring ham. Han er god til at sidde ved siden af og lytte, og hive en ud på en “walk and talk”. Jeg har altid haft stor glæde af Kåres gode og under­fun­dige humor, og hans omsorg, når jeg har haft brug for det. Han har flyt­tet mine græn­ser, og vist mig andre stier end de i forvejen nedt­rå­dte. Jeg vil til enhver tid anbe­fale Kåre som Kollega.”
Lene Bergstrøm

Prak­tik­plads konsu­lent, Next