Forside

En énmandshær i digital marketing og webdesign

Da jeg ofte har arbej­det som ene­ste digi­ta­le ansvar­lig, er jeg vant til at løse pro­ble­mer og nå mål på egen hånd. Jeg har gode kom­pe­ten­cer inden­for alle gre­ne af de gra­fi­ske fag og er der­for i stand til, at kom­me grun­digt rundt om hele pro­duk­tio­nen.. Så hvis du kun har bud­get eller lyst til, at ansæt­te én mand, er det mig du skal have fat i.

 

Content Creator
til sociale medier

Med man­ge års erfa­ring inden­for vide­opro­duk­tion, har jeg stor erfa­ring med lyd, lys, bil­le­de og redi­ge­ring.. Det­te gæl­der både fler­ka­me­ra­op­ta­gel­ser og kon­ti­nu­i­tets­klip­ning. Jeg har eks­per­ti­se i, at arbej­de med Pre­mi­e­re og Final Cut.

Det bety­der, at jeg kan pro­du­ce­re pro­fes­sio­nel­le video­er til brug for hjem­mesi­der og Soci­al Media. Jeg kan lige­le­des arbej­de gra­fik og ani­ma­tion ind i vide­opro­duk­tio­ner­ne ved hjælp af AfterEffect.

Her kan du se eksemp­ler på video

Jeg laver også fotos i pro­fes­sio­nel kva­li­tet, enten i stu­dio eller på loca­tion. Jeg er eks­pert i Pho­tos­hop og har styr på far­ve­pro­fi­ler og bit-dybder.

Her kan du se eksemp­ler på fotos

Min værk­tøjskas­se inde­hol­der Pho­tos­hop, Inde­sign, Illu­stra­tor, 3D Max, Flash og fle­re andre gra­fi­ske pro­gram­mer og jeg har stor erfa­ring med, at pro­du­ce­re ind­hold der enga­ge­rer, inspi­re­rer, infor­me­rer og frem for alt sælger.

Opbygning af hjemmesider

Man­ge udfør­te opga­ver inden­for digi­tal mar­keds­fø­ring, design og kom­mu­ni­ka­tion gør at jeg har soli­de kom­pe­ten­cer i for­bin­del­se med stra­te­gisk og prak­tisk kon­cep­t­ud­vik­ling af onli­ne ser­vi­ces og e-kom­mer­ce. Også hér har jeg man­ge værk­tø­jer at arbej­de med og spæn­der vidt inden­for bl.a Word­Press, Woo­com­mer­ce, SEO, HTML/CSS, Goog­le Ana­ly­ti­cs, Goog­le Search Con­so­le og Goog­le Business

Markedsføring og kampagner

4 års prak­tisk erfa­ring med Adwords gør at jeg laver kampag­ner der vir­ker. Jeg afle­ve­rer selv­føl­ge­lig løben­de doku­men­ta­tion på mit arbej­de i form af, ana­ly­ser af kampag­ner samt efter­føl­gen­de opfølg­ning. At arbej­de med Face­book annon­ce­ring og de bag­ved­lig­gen­de sty­rings­værk­tø­jer er noget af det jeg fin­der vir­ke­ligt spæn­den­de, da man spe­ci­elt hér kan ska­be sto­re kon­ver­te­rin­ger og stor udbredelse.

Alt ialt er jeg jeres go-to guy, hvis I mang­ler en spe­ci­a­list til digi­tal mar­keds­fø­ring og webdesign.