Den 12 janu­ar 2017 afholdt Husum Kir­ke kon­cert med  Allan Sjølin. Jeg hav­de fået til opga­ve at opta­ge kon­cer­ten sam­men med Vig­go Buje Chri­sten­sen. Her kan du se vide­opro­duk­tio­nen fra kon­cer­ten. Den meget dyg­ti­ge Allan Sjølin, som her spil­ler meget flot­te styk­ker på sin gui­tar.
Der er tale om en fler­ka­me­ras video-pro­duk­tion, som vi har opta­get og så efter­føl­gen­de har redi­ge­ret i Pre­mi­e­re pro.

Først var der ikke til­tænkt lys, men da lyset skul­le dæm­pes meget i Kir­ken, for at give kon­cert­del­ta­ger­ne en god ople­vel­se, så var det nød­ven­digt at hen­te lys. 6 Små dedo-lam­per var hvad jeg hav­de, og det er ikke meget i et kir­ke­rum med sto­re afstan­de. Alli­ge­vel synes vi at det fine lys giver en god indram­ning af Allan, og hans flot­te span­ske gui­tar­spil. 

Her er den før­ste del af kon­cer­ten for­delt på 6 små video­er.
I den­ne vide­opro­duk­tion er der gjort meget ud af den gode lyd, så find hoved­te­le­fo­ner­ne frem.

kon­cer­ten var arran­ge­ret af Frank Jarls­felt.