Chillie Lucia Philipa Barnkob
Kåre Buje

Det er altid noget særligt at skulle portrætterer folk

For et er at lægge lidt godt lys, og stille model­len i nogle posi­tu­rer der vari­e­res til der er et bredt udvalg at tage fra. Noget andet er at fange det, som er essen­sen af de person­lig­he­der som jeg portræt­te­rer.  Man kan jo altid have en mening om udfal­det. Men det jeg ople­ver, er at de menne­sker jeg portræt­te­rer, er MEGET glade for mine bille­der, og at de siger at ingen har andre har taget bille­der på den måde af dem før, og at de føler at bille­derne fanger deres person­lig­hed på en hel særlig måde.
Det er en ros, som bety­der utro­lig meget for mig. Jeg bruger meget tid med model­len for at få taget bille­der, og få løsnet op, og få samar­bej­det i gang, for at nå til de rigtig gode bille­der vi får skabt i samarbejde.

Chillie skulle bruge nye billeder 

til markeds­fø­ring og Soci­al­Me­dia. Chil­lie er meget levende og nærvæ­rende og formid­ler sit fags­tof med stor energi. Derfor fore­slog jeg at vi skabte bille­der der ikke skulle være alt for stive og statio­nære. Der skulle være liv, og spil i øjnene.. Som der er når Chil­lie står foran mange menne­sker og deler inspi­re­rende og moti­ve­rende fortæl­lin­ger, der rammer tilhø­rende lige i hjer­tet og i ople­vel­sen. De der kender Chil­lie vil i den grad kunne mærke hende i disse bille­der, der er ”fanget” på en over­skyet dag i septem­ber, og som Chil­lie elsker udtryk­ket i. Den blå/​turkise farve bety­der noget særligt for Chillie.

 

 

Foto­graf & retou­che: Kåre Buje
Model: Chil­lie Lucia Philipa Barnkob