Jeg fik et tip i dag, om at man kan til­mel­de sig en ser­vi­ce, der for­hin­dre folk i at stjæ­le mine tek­ster fra min hjem­mesi­de, og bru­ge dem som deres egen. Lige nu har jeg ikke skre­vet så meget, så måske er det lidt over­kill, men jeg kan godt se ide­en.

Det er for­holds­vis enkelt, man til­mel­der sig på deres hjem­mesi­de ved at ind­ta­ste sit navn, sin adres­se og sin email. De har 3 prisvalg man kan fore­ta­ge sig. En gra­tis, en basis (69 kr.) og en Pre­mi­um (99 kr.). Jeg valg­te gra­tis. Så får man adgang til et kon­trol­cen­ter, som består af et besked­cen­ter, et sted man kan se om sine tek­ster er regi­stret at være for­modet kopi­e­ret, hvor de optræ­der hen­ne, og man kan der­fra gå vide­re med sagen, hvis man vur­de­re at der er grund til det.

Der er også en stump kode
Koden, skal ind­lej­res her på min hjem­mesi­de. For mig var det enkelt nok, og tog ca 6 sek. og så kun­ne jeg i kon­trol­cen­te­ret se at der var etab­le­ret con­nection, med et grønt hak ved den.. Sim­pelt.

 

Hvordan virker det?

Siden hed­der ulovligkopiering.dk. Og det er en ser­vi­ce der siden 2016 har taget sig af sager hvor tek­ster bli­ver kopi­e­ret. De tager sig af det hele. Tje­ne­sten spo­rer auto­ma­tisk kopi­e­rin­gen, og giver besked hvis mine tek­ster mis­bru­get. Sam­ti­dig sik­res bevi­ser­ne, og der laves en lil­le log, hvor jeg kan se hvor­dan mine tek­ster optræ­der, og hvor de er ble­vet brugt. Når jeg så giver dem besked om, at HER er en sag jeg ger­ne vil gå vide­re med, så fører de sagen, og jeg får erstat­ning, eller i hvert­fald en del af den. Jeg som kun­de, afgi­ver nem­lig et cut af erstat­nin­gen til ulov­lig­ko­pi­e­ring, når de vin­der sagen. Det er sådan deres foret­nings­mo­del er. 

 

HVAD MED DINE BILLEDER?

Lige nu dæk­ker tje­ne­sten kun tek­ster. Men der arbej­des på at udvi­de tje­ne­sten til også at dæk­ke bil­le­der. Det vil være rig­tig godt, for når man er med i foto­graf-grup­per på Face­book, ser man ofte at bil­le­der fra foto­gra­fer bli­ver stjå­let og brugt. Ikke bare til pri­va­te hjem­mesi­de og festsan­ge, men i høj grad også af kom­merci­el­le virk­som­he­der, som helt skrup­pel­løst bru­ger og ændre i bil­le­der­ne. Så jeg hep­per på ulovligkopiering.dk får bil­le­de­de­len imple­men­te­ret hur­tigst muligt. 

 

KUNNE MAN ØNSKE SIG MERE

Alt­så ud over en sik­ring af mine bil­le­der, så sav­ner jeg måske en slags logo, jeg kan sæt­te på min hjem­mesi­de, der kan for­tæl­le læse­re og bru­ge­re, (alt­så mis­bru­ge­re) af min hjem­mesi­de, at siden er over­vå­get, og med link til ulovligkopiering.dk. Jeg ved ikke om det er noget kun­der­ne vil have på deres hjem­mesi­de, men det for­moder jeg at man­ge ger­ne vil.