Jeg gider da ikke at folk stjæler mine tekster
Kåre Buje

Jeg fik et tip i dag, om at man kan tilmelde sig en service, der forhin­dre folk i at stjæle mine tekster fra min hjem­meside, og bruge dem som deres egen. Lige nu har jeg ikke skre­vet så meget, så måske er det lidt over­kill, men jeg kan godt se ideen.

Det er forholds­vis enkelt, man tilmel­der sig på deres hjem­meside ved at indta­ste sit navn, sin adresse og sin email. De har 3 prisvalg man kan fore­tage sig. En gratis, en basis (69 kr.) og en Premium (99 kr.). Jeg valgte gratis. Så får man adgang til et kontrol­cen­ter, som består af et besked­cen­ter, et sted man kan se om sine tekster er regi­stret at være formodet kopi­e­ret, hvor de optræ­der henne, og man kan derfra gå videre med sagen, hvis man vurdere at der er grund til det.

Der er også en stump kode
Koden, skal indlej­res her på min hjem­meside. For mig var det enkelt nok, og tog ca 6 sek. og så kunne jeg i kontrol­cen­te­ret se at der var etab­le­ret connection, med et grønt hak ved den.. Simpelt.

Hvordan virker det?

Siden hedder ulovligkopiering.dk. Og det er en service der siden 2016 har taget sig af sager hvor tekster bliver kopi­e­ret. De tager sig af det hele. Tjene­sten sporer auto­ma­tisk kopi­e­rin­gen, og giver besked hvis mine tekster misbru­get. Samti­dig sikres bevi­serne, og der laves en lille log, hvor jeg kan se hvor­dan mine tekster optræ­der, og hvor de er blevet brugt. Når jeg så giver dem besked om, at HER er en sag jeg gerne vil gå videre med, så fører de sagen, og jeg får erstat­ning, eller i hvert­fald en del af den. Jeg som kunde, afgi­ver nemlig et cut af erstat­nin­gen til ulov­lig­ko­pi­e­ring, når de vinder sagen. Det er sådan deres foret­nings­mo­del er. 

HVAD SÅ MED DINE BILLEDER?

Lige nu dækker tjene­sten kun tekster. Men der arbej­des på at udvide tjene­sten til også at dække bille­der. Det vil være rigtig godt, for når man er med i foto­graf-grup­per på Face­book, ser man ofte at bille­der fra foto­gra­fer bliver stjå­let og brugt. Ikke bare til private hjem­meside og festsange, men i høj grad også af kommerci­elle virk­som­he­der, som helt skrup­pel­løst bruger og ændre i bille­derne. Så jeg hepper på ulovligkopiering.dk får bille­de­de­len imple­men­te­ret hurtigst muligt. 

KUNNE MAN ØNSKE SIG MERE? 

Altså ud over en sikring af mine bille­der, så savner jeg måske en slags logo, jeg kan sætte på min hjem­meside, der kan fortælle læsere og brugere, (altså misbru­gere) af min hjem­meside, at siden er over­vå­get, og med link til ulovligkopiering.dk. Jeg ved ikke om det er noget kunderne vil have på deres hjem­meside, men det formoder jeg at mange gerne vil.