Portræt foto af holdet hos DLK-Sjælland
Kåre Buje

Portrætfotografering

 Under min uddan­nelse som digi­tal koncep­t­ud­vik­ler, skabte jeg marke­tings mate­ri­a­let for Digi­tal Ledel­ses­kul­tur Region Sjæl­land.  Herun­der også  deres hjem­meside. En del af den var at skil­dre holdets og des evner. Jeg fik til opgave at foto­gra­fere teamet. Fordi det var en uddan­nel­ses­prak­tik der var uløn­net fik jeg samti­dig tilla­delse til at bruge bille­der her i mit portfolio.