Den 18 juni 2017, var der mose­træf i Utter­s­lev mose. Jeg besøg­te Mose­hu­set, som til­hø­rer Stor­kø­ben­havns Jagt­for­e­ning. Her kun­ne man se en hjort der var skudt tid­ligt om mor­ge­nen. Hjor­ten var alle­re­de ‘bræk­ket’, men den blev skin­det og par­te­ret så alle kun­ne se. En kvin­de fra Køben­havns Uni­ver­si­tet kun­ne for­tæl­le om hvor­dan man bru­ger knog­ler­ne i bene­ne til fiske­kro­ge til­ba­ge i ste­nal­de­ren. Hun hav­de selv lavet fiske­kro­ge af ben, som hun viste frem.

En hund­e­fø­rer for­tal­te om arbej­det som swei­sshund­e­fø­rer, og viste hvad hans hund kun­ne udret­te. Han for­tal­te hvor­dan jæge­re bru­ger ham og resten af kor­p­set. Rig­tig aktu­elt blev det da han for­tal­te hvad man bør gøre hvis man ram­mer et dyr med sin bil. Hvor­dan får man fat i en swei­sshund­e­fø­rer, og hvor­dan kan man sik­re at hund­e­før­en ved hvor han skal sæt­te sin swei­sshund i gang fra.

Efter at man­den hav­de blæst til frokost på sit jagt­horn, fik alle lov at sma­ge på maden. Der var fasan-sup­pe, som var en slags kar­rysup­pe. Og natur­lig­vis fik man lov at prø­ve­s­ma­ge hjor­ten, som var gril­let.

Bør­ne­ne kun­ne ved mose­hu­set gå en sær­lig dyre-sti hvor man skul­le lærer om dyr og sva­re på spørgs­mål. Når man hav­de gen­nem­gå­et ruten og sva­ret på alle spørgs­mål fik man over­rakt en fin medal­je.

Ran­di som har gulds­me­de­værk­ste­det hav­de taget et helt fun­ge­ren­de værk­sted med og gen­nem sit arbej­de viste hun sine evner udi udsmyk­ning af geværkol­ber og stok­ke­ho­ve­der.

Der var god ser­vi­ce inde i huset, hvor man kun­ne købe kaf­fe, øl og soda­vand. Des­u­den kun­ne bør­ne­ne få lov at sma­ge hjem­mela­vet Can­dy­floss.  

Stor­kø­ben­havns Jagt­for­e­ning

Du kan fin­de Mose­hu­set her:
Mosesvin­get 3
2400 Køben­havn NV
Tlf: 2011 5453